Η Ένωση

Η ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ έχει διοικητική, οικονομική και διαχειριστική αυτοτέλεια.

Στην Ένωση εγγράφονται τακτικά και επίτιμα μέλη.

Τακτικά μέλη γίνονται οι εν ενεργεία μόνιμοι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν ως Διευθυντές στα Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης. Θεωρούνται αυτοδίκαια μέλη τού Συλλόγου όλοι οι Διευθυντές, οι οποίοι υπέγραψαν την ιδρυτική πράξη του Συλλόγου.

Επίτιμα μέλη, γίνονται οι συνταξιούχοι εκπαιδευτικοί, που υπηρέτησαν ως Διευθυντές στην Αρχική Επαγγελματική Κατάρτιση και όσοι εκπαιδευτικοί ή άλλοι επιστήμονες προσφέρουν σημαντικές υπηρεσίες στις επιστήμες της Εκπαίδευσης, της Επαγγελματική Κατάρτισης, της Ηγεσίας και της Διοίκησης μετά από αιτιολογημένη πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου και απόφαση από της Γενικής Συνέλευσης.

Οι σκοποί της Ένωσης είναι:

1. Η συμβολή στη διαμόρφωση της Εθνικής Πολιτικής για την Παιδεία και τον εκσυγχρονισμό της διοίκησης του εκπαιδευτικού συστήματος και ειδικότερα των δομών αρχικής και συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης.

2. Η προαγωγή και η αναβάθμιση της Διοίκησης και Ηγεσίας στην Εκπαίδευση και την Επαγγελματική Κατάρτιση.

3. Η βελτίωση της επιστημονικής, κοινωνικής και υπηρεσιακής κατάστασης των μελών του Σωματείου καθώς και η δικαστική και εξωδικαστική συμπαράστασή τους.

4. Η φροντίδα για τη διαρκή επιμόρφωση των μελών του Σωματείου σε θέματα Διοίκησης της Εκπαίδευσης και σε θέματα που άπτονται της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης.

5. Η δημιουργία και η καλλιέργεια δεσμών αλληλεγγύης μεταξύ μελών του Σωματείου.

6. Η ανάπτυξη πνεύματος συνεργασίας και αλληλεγγύης μεταξύ των μελών του Σωματείου και των λοιπών εκπαιδευτικών λειτουργών και γενικότερα των εμπλεκομένων στην εκπαιδευτική διαδικασία κοινωνικών φορέων.

7. Η συμβολή μαζί με θεσμικούς ή άλλους φορείς στην αποτελεσματική ανάπτυξη της επαγγελματικής κατάρτισης.